DHD 首頁 詞彙檢索 詞彙檢索結果

請選擇檢索範圍:

已選錄佛醫相關經文 (350)
所有收錄佛醫相關經文 (1746)
《大正藏索引》身心醫療相關詞彙 (66750)

詞彙檢索結果: (共274個)

:前往 CBETA online 閱讀全文 檢索結果:顯示前後50字短文 *:原始索引資訊

《妙法蓮華經》 姚秦 鳩摩羅什譯

《妙法蓮華經》 姚秦 鳩摩羅什譯

《正法華經》 西晉 竺法護譯

《添品妙法蓮華經》 隋 闍那崛多共笈多譯

《添品妙法蓮華經》 隋 闍那崛多共笈多譯

《佛說阿惟越致遮經》 西晉 竺法護譯

《佛說阿惟越致遮經》 西晉 竺法護譯

《佛說阿惟越致遮經》 西晉 竺法護譯

《佛說阿惟越致遮經》 西晉 竺法護譯

《不退轉法輪經》

《不退轉法輪經》

《不退轉法輪經》

《不退轉法輪經》

《大薩遮尼乾子所說經》 元魏 菩提留支譯

《無量義經》 蕭齊 曇摩伽陀耶舍譯

《大般涅槃經》 北涼 曇無讖譯

《大般涅槃經》 北涼 曇無讖譯

《大般涅槃經》 北涼 曇無讖譯

《大般涅槃經》 宋 慧嚴等依泥洹經加之

《大般涅槃經》 宋 慧嚴等依泥洹經加之