DHD 首頁 經文瀏覽

請選擇檢索範圍:

已選錄佛醫相關經文 (350)
所有收錄佛醫相關經文 (1746)
《大正藏索引》身心醫療相關詞彙 (66750)
經文主題選擇

* 已選錄經文 (350)

勾選適合的主題:

全部展開 全部收合

 • 生命醫護(304)
  • 世界觀(2)
   • 六大(2)
    • 四大(1)
    • 空大(0)
    • 識大(0)
  • 生命觀(9)
   • 五蘊(1)
   • 十八界(4)
    • 十二處(4)
     • 六根(1)
     • 六境(0)
    • 六識(0)
   • 六道輪迴(5)
  • 人身(74)
   • 生命諸相(60)
    • 入胎、出生(8)
    • 生相(2)
    • 老相(7)
    • 病相(39)
    • 死相(13)
   • 壽命(8)
   • 身體(10)
   • 生理(3)
    • 睡眠(1)
   • 心理(2)
    • (1)
  • 醫藥(245)
   • 醫藥總論(90)
    • (15)
    • 療法(35)
    • (44)
     • 良藥(10)
     • 毒藥(1)
    • 做法(2)
    • 病因(38)
     • (20)
     • 鬼神得便(2)
   • 醫學人文(76)
    • 老、病法(3)
    • 瞻病、看護(62)
    • 臨終關懷(11)
    • 送終(4)
    • 悲傷輔導(10)
    • 自殺(3)
    • 善終(1)
   • 醫藥人物(93)
    • 醫者(78)
     • 耆婆(56)
     • 龍樹(7)
     • 流水(8)
    • 略醫人物(7)
    • 宗教療救者(8)
   • 醫藥事例(54)
  • 衞生(15)
   • 口腔清潔(4)
   • 洗浴(10)
   • 淨手(1)
   • 灑掃(1)
   • 穿鞋(1)
  • 保健(18)
   • 飲食(17)
   • 經行(1)
  • 護生(5)
 • 宗教療癒(65)
  • 感應(13)
   • 修善(1)
   • 齋戒(0)
   • 懺悔(3)
   • 念佛(2)
   • 誦經(1)
   • 祝禱(1)
  • 儀軌(19)
  • 持咒(33)
  • 觀想法(0)
  • 奉持經典(3)
  • 辟穀(1)
  • 神異(14)
 • 生死解脫(127)
  • 誓願(9)
  • 禪觀(40)
   • 如理正觀(0)
   • 正念正知(3)
   • 四念處(6)
   • 四不壞淨(11)
   • 六念(7)
   • 明分想(1)
   • 七覺支(2)
   • 十二處(4)
   • 念施(9)
   • 死想(2)
   • 憶念三寶(1)
   • 四禪、八定(6)
   • 不淨觀(2)
  • 教理(110)
   • (20)
   • 空觀(18)
   • 菩提心(3)
   • 出離心(2)
   • 淨信(0)
   • 生滅法(15)
   • 三界唯心(1)
   • 四聖諦(3)
   • 五戒、十善(1)
   • 五陰無我(5)
   • 六度(1)
   • 身受不生心受(3)
   • 自依止法依止(4)
   • 證果、授記(24)
   • 生處(6)
   • 解脫(7)
   • 十二因緣(2)
   • 涅槃(6)
   • 秘密教(7)
   • 三十七道品(13)
    • 四念處(6)
    • 四正勤.精進(3)
    • 四神足(0)
    • 五根.五力(0)
    • 七覺支(2)
    • 八聖道(0)
 • 代表經典(51)
  • 佛說胞胎經(4)
  • 法華經(13)
  • 維摩詰經(17)
  • 金光明經(8)
  • 藥師經(9)
 • 諸佛菩薩(27)
  • 藥師佛(0)
  • 文殊菩薩(23)
  • 西方三聖(2)
   • 無量壽佛(0)
   • 觀世音菩薩(2)
   • 大勢至菩薩(0)
  • 藥王、藥上菩薩(2)
 • 其他(40)
  • 醫藥喻(40)
看結果

或 輸入想搜尋的主題:

經文排列方式

已選錄經文 (350)
所有收錄經文 (1,746)

依據部類 (350)

依據作譯者 (322)

依據翻譯年代: 朝代列表 (319) 西元年範圍 (338)


或 進行全文檢索:

漢譯阿含醫病主題經群