DHD 首頁 詞彙檢索 詞彙檢索結果

請選擇檢索範圍:

已選錄佛醫相關經文 (350)
所有收錄佛醫相關經文 (1746)
《大正藏索引》身心醫療相關詞彙 (66750)

詞彙檢索結果: (共29個)

:前往 CBETA online 閱讀全文 檢索結果:顯示前後50字短文 *:原始索引資訊

《妙法蓮華經》 姚秦 鳩摩羅什譯

《妙法蓮華經》 姚秦 鳩摩羅什譯

《正法華經》 西晉 竺法護譯

《添品妙法蓮華經》 隋 闍那崛多共笈多譯

《添品妙法蓮華經》 隋 闍那崛多共笈多譯

《大般涅槃經》 北涼 曇無讖譯

《大般涅槃經》 北涼 曇無讖譯

《大般涅槃經》 宋 慧嚴等依泥洹經加之

《大般涅槃經》 宋 慧嚴等依泥洹經加之

《阿毘達磨大毘婆沙論》 五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯

《阿毘達磨大毘婆沙論》 五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯

《阿毘達磨俱舍論》 尊者世親造 唐 玄奘譯

《阿毘達磨俱舍論》 尊者世親造 唐 玄奘譯

《阿毘達磨俱舍釋論》 婆藪盤豆造 陳 真諦譯

《阿毘達磨俱舍釋論》 婆藪盤豆造 陳 真諦譯

《阿毘達磨順正理論》 尊者眾賢造 唐 玄奘譯

《阿毘達磨順正理論》 尊者眾賢造 唐 玄奘譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯