DHD 首頁 詞彙檢索 詞彙檢索結果

請選擇檢索範圍:

已選錄佛醫相關經文 (350)
所有收錄佛醫相關經文 (1746)
《大正藏索引》身心醫療相關詞彙 (66750)

詞彙檢索結果: 惡瘡 (共30個)

:前往 CBETA online 閱讀全文 檢索結果:顯示前後50字短文 *:原始索引資訊

《妙法蓮華經》 姚秦 鳩摩羅什譯

《添品妙法蓮華經》 隋 闍那崛多共笈多譯

《大般若波羅蜜多經》 唐 玄奘譯

《大般若波羅蜜多經》 唐 玄奘譯

《大般若波羅蜜多經》 唐 玄奘譯

《大般若波羅蜜多經》 唐 玄奘譯

《大般若波羅蜜多經》 唐 玄奘譯

《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 宋 法賢譯

《止觀輔行傳弘決》 唐 湛然述

《彌沙塞部和醯五分律》 劉宋 佛陀什共竺道生等譯

《四分律》 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯

《四分律》 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯

《四分律》 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯

《四分律》 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯

《四分律》 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯

《四分律》 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯

《優婆塞戒經》 北涼 曇無讖譯

《經律異相》 梁 寶唱等集

《經律異相》 梁 寶唱等集

《法苑珠林》 唐 道世撰