DHD 首頁 詞彙檢索 詞彙檢索結果

請選擇檢索範圍:

已選錄佛醫相關經文 (350)
所有收錄佛醫相關經文 (1746)
《大正藏索引》身心醫療相關詞彙 (66750)

詞彙檢索結果: (共169個)

:前往 CBETA online 閱讀全文 檢索結果:顯示前後50字短文 *:原始索引資訊

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《薩婆多部毘尼摩得勒伽》 劉宋 僧伽跋摩譯

《根本說一切有部毘奈耶頌》 尊者毘舍佉造 唐 義淨譯

《善見律毘婆沙》 蕭齊 僧伽跋陀羅譯

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《增壹阿含經》 東晉 瞿曇僧伽提婆譯

《長阿含經》 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯