DHD 首頁 詞彙檢索 詞彙檢索結果

請選擇檢索範圍:

已選錄佛醫相關經文 (350)
所有收錄佛醫相關經文 (1746)
《大正藏索引》身心醫療相關詞彙 (66750)

詞彙檢索結果: (共168個)

:前往 CBETA online 閱讀全文 檢索結果:顯示前後50字短文 *:原始索引資訊

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《十誦律》 後秦 弗若多羅共羅什譯

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《法苑珠林》 唐 道世撰

《諸經要集》 唐 道世集

《諸經要集》 唐 道世集

《諸經要集》 唐 道世集

《釋氏要覽》 宋 道誠集

《釋氏要覽》 宋 道誠集

《長阿含經》 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯

《長阿含經》 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯

《長阿含經》 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯

《長阿含經》 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯

《長阿含經》 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯